كنترل خشم

 

1-    می توانید تمامی شرایط و موقعیت هایی را كه باعث خشم وپرخاشگری شما      می شود بنویسید ودرباره ی آنها فكر كنید.افكار خودرا درباره ی این موقعیت ها مورد بازنگری و پالایش قراردهید.وقتی بدانیم بیش تر در چه شرایطی و برای چه چیزهایی عصبانی می شویم ،بهترخواهیم توانست بر این شرایط و موقعیت ها مدیریت كنیم.

2-    تمرین كنید به آن موقعیتی كه باعث خشم شما می شود از نگاه فرد دیگری بنگرید.حتی می توانید در نقش یك وكیل طرف مقابل،به بررسی دلایلی كه نباید خشمگین شد پرداخت.گاهی اوقات دیدن یك موقعیت اززاویه ی دیگر  به     جامع بینی و حل مسئله كمك می كند.

3-    برای موقعیت هایی كه باعث خشم شما می شود،بهانه ی طنز وشوخی پیدا كنید.باور كنید وقتی به موضوعی با رویكرد طنز وشوخی نگاه كنید نمی توانید از آن عصبانی باشید یا لااقل در آن مورد پرخاشگری نخواهیدكرد.

4-    تمرین جراَت ورزی واظهار وجودكنید.كسانی كه نمی توانند در شرایط اجتماعی اظهار وجودكنند،بیش از دیگران در معرض خشم وپرخاشگری هستند.

(به مقاله ی" جراَت داشته باشید" در همین سایت مراجعه كنید)

5-    برای اطرافیان خود در باره ی علت خشم و عصبانیت پدید آمده توضیح دهید.بیان شفاف عوامل پدیدآورنده ی خشم به شناسایی دقیق و كنترل خشم كمك می كند.

6-    وقتی خیلی خشمگین هستید ،حرف نزنید.گاهی اوقات بیان جملاتی در حالت آشفتگی و عصبانیت،باعث پیچیده تر شدن موضوع می شود.سكوت در برخی مواقع وبه طور موقت ،آثار مثبت شگفت انگیزی دارد.

7-    تمرین كنید تا از عبارت هاوحكم كردن های قطعی در باره ی خود و دیگران كمتر استفاده كنید.عبارت هایی مثل هرگز،همیشه،همه،هر....باعث می شوند تا به محض مخالفت با آن حكم ها و عبارت ها در دنیای واقعی ،خشمگین وعصبانی شویم وبه خود واطرافیان ،پرخاشگری كنیم.درعوض،استفاده از عبارت هایی مثل شاید،اغلب،برخی افراد،گاهی اوقات.....باعث آرامش بیش تری خواهد شد.اظهارنظرهای قطعی وسفت وسخت باعث بالا بردن حساسیت خود و دیگران می شود.

8-    باافراد عصبی وپرخاشگر،كمترمعاشرت كنید چون خشم، خشم می آورد وتا اندازه ای مسری است.سعی كنیدبیش ترباافرادی رفت وآمد كنیدكه اهل شكیبایی هستند.

9-    هرازچندگاهی تمرین كنید كه از بیرون به رفتار خودنگاه كنید.وقتی از بیرون به بی قراری و عصبانیت خود نگاه می كنیم ،شرمنده می شویم وتلاش می كنیم رفتارمان را كنترل كنیم.

10-           از اقداماتی بدیهی و مشهور مثل تنفس عمیق،نوشیدن آب و قدم زدن وتغییر موقعیت مكانی،غفلت نكنید.مطمئن باشید بی  فایده نیست.